اثرپذیری فوق العاده بواسطه طراحی گرافیکی

طراحی لوگوی مناسب برای کمپانی شما
هر کمپانی و شرکتی نیازمند نوعی نشان تجاری یا لوگو ی منحصر به فردی از نظر قالب و طراحی میباشد. از سوی دیگر این لوگو باید بیانگر ویژگی، حیطه کاری و رتبه ی آن شرکت نیز باشد. در این جاست که ما با طراحی لوگوی فوق العاده و طراحی گرافیکی سایت باعث تحقق این مهم خواهیم شد.

طراحی و صفحه آرایی
با توجه به موقعیت کمپانی شما، در ابتدا نمونه های پیشنهادی خود را در مورد لوگوی شما ارائه می کنیم. البته این بدان معنی ست که شما در تمام مراحل می توانید نظرات خود را در مورد آن اعلام نمایید. شما می توانید از میان نمونه های ارائه شده تعدادی را انتخاب، سپس نقطه نظرات خود را در مورد این که از چه قسمتی طرح راضی و از چه قسمت هایی ناراضی هستید اعلام و پس از ترکیب آن ها با هم، لوگوی مورد نظرتان را طراحی کنید. در این خصوص به شما اطمینان خاطر میدهیم که تا وقتی شما از کار نهایی راضی نشده باشید، ما هم راضی نخواهیم بود و به کار خود ادامه میدهیم.